Záťaž teplom

Záťaž teplom

Dlhodobým problémom v celej skupine SSE je záťaž teplom. V tejto otázke hrá ECHOZ SSE mŕtveho chrobáka. Prečo? Pre to, že to môže mať veľký dopad na zamestnávateľa, hlavne finančný. Ako sme už písali, ušiel nám vlak a naši zamestnanci, ktorí mohli byť už roky v kategórii 3., čo je riziková, zostali nepovšimnutí len v 2., prečo nie … “ušetrili sme”. V tomto bode ECHOZ SSE zlyhal na plnej čiare, mali mnoho rokov a príležitostí sa angažovať, neurobili tak. Bolo nám potvrdené, že ECHOZ SSE v minulosti neriešil otázku tepelnej záťaže ani v najmenšom, dlhoročný problém sa stal štandardom a štandardy sa menia len ťažko.

My na rozdiel od ECHOZU robíme maximum, robíme dlhodobé merania, informujeme, vyzývame zamestnávateľa, hľadáme riešenia, komunikujeme s RUVZ, v krátkom čase zakúpime niekoľko záznamových zariadení, vreckových, ktoré budú mať zamestnanci na vybraných strediskách k dispozícii, aby sme mali čo najviac podkladov, záznamov o tom, že reálne dochádza k prekročeniu dlhodobého únosného času z hľadiska záťaže teplom.

Zamestnávateľ sa bráni, máme internú smernicu, vedúci pracovníci majú právomoc upraviť režim prác. Avšak na čo sú nám smernice, keď sa nedodržiavajú. Boli sme označení za klamárov, keď sme poukázali na fakt, že k úpravám pracovného režimu nedochádza, resp. dochádza v zanedbateľnej miere.

Dňa 10. 6. 2019 sme požiadali zamestnancov zodpovedných za BOZP o komplexné merania všetkých pracovísk so zameraním na záťaž teplom a klimatické podmienky. Prečo? No preto, lebo nám RÚVZ RS poslal výsledok merania, hodnoty sú nad prípustnými hodnotami. Riešenie? Všetkými dostupnými prostriedkami zabezpečiť, aby boli dosiahnuté optimálne podmienky, napr. klimatizáciami, ktoré v drvivej väčšine chýbajú, okrem “kaviarne ZA”, tam asi kolegovia nepociťujú to, čo my ostatní naprieč celým stredným Slovenskom.

Čo sa od kontroly, ktorá bola vykonaná 8. 8. 2018 zmenilo? V podstate nič!  Aby sme boli úplne presní v týchto dňoch sa spúšťa „klíma“ vo Zvolene, ale v prenajatých priestoroch Doprastavu.

Kolegovia pracujúci v teréne sú iná kategória, horúca.  Záhadným spôsobom ich len málokto chce riešiť, resp. len my v NOE.

Príklad zo dňa 10. 6. 2019 – ak pracujete ako montážnik a začnete na stovkovom poli (bez tieňa) pracovať od 8:00 a končíte cca o 14:00 (360 min.) máte reálnu priemernú teplotu 32 ˚C, pri ochrannom dvojvrstvovom odeve môžete podľa vyhlášky 99/2016, v triede práce 2a, pracovať len 326 minút, to je maximálny čas, pri teplote 32 ˚C musíme mať prestávku každých 127 minút, pri teplote 36 ˚C už každých 46 min, samozrejme mali by ste sa ochladiť, ak máte kde, už v týchto dňoch došlo k prekročeniu dlhodobého únosného času. Čo na to technik BOZP? TREBA SI ZVYKNÚŤ! Zvykali sme si, roky, za úradovania ECHOZ SSE, je na čase aby si zvykli aj iní, my si budeme postupne odvykať.

Zamestnávateľa sme v tejto veci minulý rok náležite informovali, svoju povinnosť ako ZO sme si do bodky splnili a to meraniami, analýzami, termovíziami, návrhmi. Keďže k náprave nedošlo, tento rok to bude diametrálne odlišné od minulého.

Sled udalostí

5./6.2019 – začíname s analýzou teplôt na pracoviskách

24.7.2018 – zamestnávateľ bol informovaný o nedodržiavaní vyhlášky 99/2016 Z.z. s      navrhnutými riešeniami (protokol termovízie) (stiahnuť)

1.8.2018 – zamestnávateľ tvrdí, že podklady, ktoré sme mu poslali sú aplikovateľné len na         vnútorné pracovisko (toto tvrdenie nám vyvrátilo RÚVZ RS, postupovali sme správne až na                 pocitovú teplotu, je potrebné počítať len s nameranou teplotou)

7.8.2018 – obraciame sa na RUVZ RS, či sme postupovali správne, na odporučenie RUVZ RS       podávame podnet na kontrolu

8.8.2018 – RUVZ RS vykonáva kontrolu v priestoroch zamestnávateľa

Nasledujú 2 stretnutia medzi zamestnávateľom, RUVZ RS, podávateľom podnetu,     zástupcom z FALCKu

11.10.2018 – nás RÚVZ RS informuje listom, že predmetnú vec má riešiť RÚVZ ZA spoločne so zamestnávateľom (stiahnúť)

7.4.2019 – obraciame sa na RÚVZ RS, žiadame záznamy kontroly zo dňa 8.8.2018

9.4.2019 – nám RÚVZ RS zasiela dokumenty (stiahnúť)

14.5.2019 – je nám preposlané stanovisko od ÚVZ SR BA vo veci kompetencie v rozhodovaní   (stiahnuť)

10.6.2019 – podávame žiadosť na oddelenie BOZP –  meranie teplôt na všetkých pracoviskách najmä SÚ/SM

12.6.2019 – informujeme prostredníctvom web stránky

Čo nasleduje

* podávame hromadný podnet na všetky RÚVZ na strednom Slovensku, na všetky pracoviská               SSD

* výsledok s podnetom zasielame na Národný inšpektorát práce

 

 

 

 

Pridaj komentár